“Franchise moet omlaag in metaalpensioen”

Samen sterk voor een ijzersterk pensioen - FNV Metaal

De bonden hebben eerder deze week voor de tweede keer onderhandeld met de werkgeversorganisaties over één metaalpensioen. “Ook werknemers met lagere- en middeninkomens moeten uitzicht houden op een goed pensioen. Die franchise moet omlaag”, aldus de onderhandelaars van FNV Metaal.

Omdat de hoeveelheid onderwerpen zo groot zijn, worden deze over meerdere overleggen uitgesmeerd. Belangrijk onderdeel in deze tweede onderhandeling was de franchise. Deze moet omlaag vinden de bonden, maar ook andere onderwerpen kwamen aan bod, zoals:

  • Opbouw naar leeftijd en inkomen invoeren ? (schijven)
  • Nabestaandenpensioen
  • Invoeringsdata 2014 en 2015

Op 4 maart is het derde overleg. De Klankbordgroep van vakbondsleden komt op 28 februari bijeen om met de onderhandelaars het vervolg voor te bereiden. De onderhandelaars van van FNV Metaal zijn Jos Brocken, Jacqie van Stigt en Jan Berghuis.

Franchise en opbouw

Na het eerste overleg zijn de voorstellen van bonden en werkgevers doorgerekend op de effecten. FNV Metaal is een voorstander van verlaging van de franchise, want dan wordt over een groter deel van het loon pensioen opgebouwd. Nu wordt pas over het loon onder € 16.000 geen pensioen opgebouwd, FNV Metaal wil deze franchise verlagen. Dat werkt goed uit voor mensen met lage en middeninkomens. En dus in de regel ook voor jongeren.

De politiek heeft besloten om de jaarlijkse opbouw vanaf 2014 te beperken tot 2,15%. Bovendien heeft het kabinet aangekondigd dit in 2015 verder te beperken tot maximaal 1,75% per jaar. Nu is dat nog 2,25%! De fondsen moeten volgens de wet vanaf 2014 ook nog eens gaan rekenen met een leeftijd van 67 jaar in plaats van 65 jaar voor het behalen van een volledig pensioen. De politiek wil dat dit leidt tot goedkopere regelingen, lagere premies en dus een bezuiniging op het pensioensparen met een belastingvoordeel. Dat helpt de werkgevers natuurlijk enorm in hun wens om hun pensioenpremie te verlagen.

Omdat het opbouwpercentage verlaagd moet worden, wil FNV Metaal dat de pensioenopbouw over een groter deel van het loon gebeurt. Zo blijft het pensioen op een goed niveau. Dan moet de franchise dus omlaag. Dat blijkt ook uit de gemaakte berekeningen.

Als je naar de uitkomsten kijkt van de berekeningen over de werkgeversvoorstellen (verlaging naar 1,67% opbouw), dan zien we dat de pensioenuitkomst zo’n 30% (!) lager zou worden. De basisregeling voor het ouderdomspensioen wordt dan ook een derde goedkoper. De werkgevers azen erop de helft daarvan in hun zak te steken.

Aftopping

Er is ook gesproken, maar nog niets besloten, over de effecten van een beperking van de pensioenopbouw tot een inkomen van €50.000, € 67.000 of € 100.000. Er zou dan geen verplichte deelname meer zijn over het loon boven deze grens, dus geen premiebetaling en pensioenopbouw. Ook hier heeft het kabinet aangekondigd dat het maximum in 2015 wordt beperkt tot € 100.000. In de huidige regeling is dat bij PME € 67.000, terwijl PMT geen maximum kent. De werkgevers willen de opbouw beperken tot € 50.000. FNV Metaal wil wel praten over een grens, maar dan wel een hogere. Door een maximum in te voeren, komt er meer loonruimte beschikbaar voor de pensioenregeling van de lage en middeninkomens.

Onderscheid in opbouw naar leeftijd en inkomen

Het is in de huidige wetgeving eigenlijk niet mogelijk om met een gelijke premiepercentage (doorsneepremie) voor iedereen toch een verschil naar leeftijd te maken als het gaat om de hoogte van de pensioenopbouw. Dat was de conclusie van het juridische onderzoek.

Ook de wens van FNV Metaal om schijven in te voeren kent wel juridische knelpunten, maar die zijn minder duidelijk. Met schijven bedoelen we in dit geval dat er meer opbouw plaatsvindt over de eerste delen van het loon dan over hogere delen. Dat is goed voor jongeren en voor mensen met lage inkomens in zware beroepen, omdat zij dan meer pensioen opbouwen dan nu.

Nabestaandenpensioen

FNV Metaal wil dat het pensioen dat de nabestaanden krijgen als je overlijdt, wordt opgebouwd in jaarlijkse stapjes, net als het ouderdomspensioen. Dat gebeurt nu ook. Als je vertrekt dan behoud je het opgebouwde recht. Werkgevers wilden nog eens kijken naar een ander systeem. Daarin is er geen opbouw van partnerpensioen, maar een verzekering die alleen uitkeert bij overlijden voor 65 jaar zolang je in dienst bent. Dat wil FNV Metaal niet.

Invoering 2014 of 2015

Om veranderingen op tijd door te kunnen voeren heeft onze uitvoerder MN meer dan een half jaar nodig, voor de meest complexe zaken zelfs langer. Bovendien heeft het kabinet aangekondigd ook na 2014 met een aantal wijzigingen te komen, zoals de verlaging van de maximumopbouw tot 1,75% per jaar. Het betekent dat het niet te vermijden is om in 2014 alvast een aantal hoofdpunten te wijzigen en in 2015 de rest. Bron: FNV Bondgenoten.

Redactie | 13-02-13 | 11:21 | Link
Plaats een reactie