Metaalunie zeer ingenomen met Actal-rapport

Wind in de zeilen zetten

Koninklijke Metaalunie is zeer ingenomen met het Actal-rapport ‘Regels in bedrijf: sectorscan metaal’. Actal, het adviescollege toetsing regeldruk, concludeert dat regelgeving belemmeringen veroorzaakt voor de bedrijfsvoering van metaalbedrijven. Het gaat hierbij vooral om de onderwerpen ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid, arbeidsomstandigheden en financiële administratie. Metaalunie vindt dat nu de regering aan zet is en gaat er vanuit dat de verantwoordelijke ministers de adviezen zullen opvolgen, de 35 door ondernemers aangedragen knelpunten erkennen en deze daarna zo snel mogelijk zullen oplossen.

De bevindingen uit het Actal-rapport zijn tot stand gekomen door onderzoek bij lidbedrijven van Metaalunie en FME-CWM. Metaalunie hecht daarom grote waarde aan de conclusies en aanbevelingen die genoemd worden. Ze zijn gebaseerd op onder meer de dagelijkse praktijk van een gemiddeld mkb- bedrijf in de metaal. De scan haalt daarmee veel herkenbare regeldrukkosten en -problemen boven tafel. Zoals bedrijfsuitbreidingen die worden belemmerd door gemeenten die regels en richtlijnen naar eigen belang interpreteren. Een voorbeeld hiervan is gemeenten die meten met twee maten als zij zelf geld kunnen verdienen aan gronduitgifte, waardoor buurbedrijven klemgezet worden qua milieu-, wijzigings- en uitbreidingsruimte. Dit treft ook bedrijven met groot exportpotentieel en diezeer innovatief zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat partiële oplossingen voor het verminderen van de regeldruk voor de metaalsector ontoereikend zijn. Regeldruk uit verschillende beleidskokers daalt op de ondernemingen neer, wat leidt tot concrete belemmeringen voor hun bedrijfsvoering. De bedrijven in deze sector doen diverse inspanningen om zo goed mogelijk van de regels op de hoogte te zijn, variërend van het in dienst nemen van specialistische medewerkers tot en met het inschakelen van externe deskundigen of diensten. Zelfs dan blijkt het nog moeilijk om alle regels te kennen die van toepassing zijn. Hier zijn hoge kosten mee gemoeid die – zeker in tijden van laagconjunctuur – voor de betreffende bedrijven van directe invloed zijn op de bedrijfscontinuïteit, aldus Actal.

Omdat nu zo helder en duidelijk in kaart is gebracht welke regeldrukkosten- en problemen er spelen in de metaalsector, wil Metaalunie dat de ministeries alle problemen erkennen in plaats van ze te blijven ontkennen. Metaalunie gaat er vanuit dat de verantwoordelijke ministers nu snel met passende oplossingen komen die de genoemde kosten en problemen wegnemen. Uiteraard wordt de Metaalunie graag betrokken bij het vinden van deze oplossingen. Doel: regelgeving meer laten aansluiten op de praktijk, waardoor de metaalsector zich kan focussen op wat echt belangrijk is: ondernemen!

Redactie | 18-03-13 | 12:18 | Link
Plaats een reactie