Metaalunie pleit voor aanpassing pensioenwetgeving

Wind in de zeilen zetten

Koninklijke Metaalunie heeft afgelopen week bij de overheid gepleit voor aanpassing van de voorstellen voor een nieuw financieel toetsingskader voor pensioenen. Vooral de rekenrente, die wordt gebruikt om de verplichtingen van een pensioenfonds te berekenen, en de aansturing van pensioenfondsen zouden anders moeten dan nu wordt voorgesteld.

De manier van berekenen van de verplichtingen van een pensioenfonds op basis van de actuele marktrente is geen gelukkige. Dit zorgt voor een voortdurende herberekening van de verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad een sterk fluctuerend karakter krijgt. Het is voor een pensioenfonds niet of nauwelijks mogelijk om met maatregelen op deze fluctuaties in te spelen. Dit leidt tot extreme beleidsmaatregelen, zoals forse verhoging van de pensioenpremies, afbouw van beleggingen op het meest ongunstige tijdstip en het afstempelen van rechten. De nu voorgestelde oplossing in splitsing tussen reëel en nominaal pensioencontract is geen ideale oplossing. Metaalunie denkt dat het beter en eenvoudiger t is de manier van berekenen van de verplichtingen aan te passen, waardoor een reëler beeld ontstaat op langere termijn en de fluctuaties worden verminderd. Er kan hierbij worden gedacht aan de berekening van de verplichtingen tegen een berekend voortschrijdend gemiddeld rendement van het fonds over een langere achterliggende periode van 3, 5 of 10 jaren, en dit jaarlijks vast te stellen.

Aansturing

Kenmerkend voor het Nederlandse pensioensysteem is het driepijlersysteem. Metaalunie denkt dat het driepijlersysteem een sterk en evenwichtig model is. De basisregeling (eerste pijler) is vanuit de overheid vormgegeven, de tweede pijler is een zaak van de werkgever of de bedrijfstak in overleg met de vakbonden en de derde pijler is de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. De tweede pijler moet nadrukkelijk het primaat van de werkgever(s) en vakbonden blijven. Zij maken in het arbeidsvoorwaardenoverleg afspraken over de pensioenregeling, die onderdeel is van de loonkosten en voortkomen uit het arbeidsvoorwaardenoverleg. Toezicht en verantwoording horen daar absoluut bij, dat volgt ook uit de verplichtstellingssytematiek, die de pensioenregeling breed toepasbaar maakt. Maar dit moet niet, zoals in de voorstellen zit, doorschieten in onafhankelijk bestuur of regels die zo verplichtend zijn, dat er geen beleidsruimte meer overblijft voor pensioenfondsbestuur en cao partijen.

Redactie | 09-09-13 | 11:30 | Link
Plaats een reactie