Principe-akkoord CAO Tata Steel

Vandaag heeft Tata Steel met de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en VHP Tata Steel een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO. De afgelopen weken hebben de medewerkers van Tata Steel, ook bij monde van de vakbonden, duidelijk aangegeven dat ze ongerust zijn over werkgelegenheid, de toekomst van het staalbedrijf in IJmuiden en het CAO-overleg. De directie van Tata Steel heeft die signalen ter harte genomen. In dat licht heeft de directie de vakbonden uitgenodigd de onderhandelingen te hervatten. Dit heeft geresulteerd in een principe-akkoord met alle vakbonden voor een nieuwe CAO, die recht doet aan de belangen van de medewerkers en van het bedrijf. De constructieve manier waarop dit principe-akkoord tot stand is gekomen toont aan dat alle partijen hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Met de grote betrokkenheid en inzet die de medewerkers van Tata Steel in IJmuiden kenmerkt kan er gezamenlijk voor worden gezorgd dat het staalbedrijf een gezonde toekomst heeft.

De belangrijkste punten uit het principeakkoord:

Looptijd

Van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015.

Inkomen

Een loonsverhoging per 1 mei 2014 met 2% en een loonsverhoging per 1 november 2014 van 0,50%. Dit met een minimum van € 320 per %. De hiervoor genoemde verhogingen van de salarissen en salarisschalen gelden ook voor de beloning van de leerlingen. De jeugdschalen worden gehandhaafd en per 1 april 2014 conform een afgesproken loontabel verhoogd.

Werkgelegenheidspact

De afspraak uit de CAO 2013 ten aanzien van de verlenging van de looptijd van het Werkgelegenheidspact tot aan 1 oktober 2016 wordt ongewijzigd voortgezet.

Bij het ontstaan van boventalligheid zal Tata Steel zich maximaal inspannen om gedwongen ontslag te voorkomen en zich optimaal inzetten voor de grootst mogelijke werkzekerheid van de bezetting.

Pensioen

Als de door het kabinet in het pensioenakkoord van 18 december 2013 afgesproken wijzigingen doorgaan, zal de pensioenregeling van Tata Steel hieraan moeten worden aangepast. Zodra daarover meer duidelijkheid is zullen Tata Steel en de vakbonden daarover met elkaar in overleg treden.

Flexibiliteit

De studieafspraak over flexibiliteit uit de CAO 2013 wordt verlengd. De daarvoor ingestelde werkgroep heeft twee opdrachten

  1. Onderzoeken op welke wijze de flexibiliteit c.q. beschikbaarheid van de bezetting op een verantwoorde wijze kan worden vergroot.
  2. Onderzoeken op welke wijze werknemers in de periode van 5 jaar voorafgaand aan het voltijdspensioen de verlofsaldi, het levenslooptegoed, de deeltijdregeling ouderen en het deeltijdpensioen zo kunnen opnemen dat dit het beste past bij de wensen van de werknemer en daarnaast ook aansluit bij de bedrijfsvoering / arbeidsorganisatie.

De werkgroep zal met aanbevelingen komen met als doel om hierover concrete afspraken te maken in de volgende CAO.

Extern personeel

Daar waar uitzendkrachten binnen Tata Steel in IJmuiden langer dan 12 maanden op vast werk zijn ingezet, zal Tata Steel voor deze arbeidsplaatsen een vacature stellen, tenzij op deze arbeidsplaatsen boventallige werknemers dan wel aankomende boventallige werknemers kunnen worden herplaatst.

Studieafspraak leeftijdsgrenzen

Een aantal bepalingen in de CAO bevat een leeftijdsgrens. Tata Steel en de vakbonden zullen tijdens de looptijd van de CAO met elkaar de noodzaak en houdbaarheid van deze leeftijdsgrenzen bespreken. Het gaat met name om de leeftijdsgrenzen die gelden bij overwerk, consignatie en de langdurige inkomensgarantie. Hierin wordt meegenomen dat werknemers steeds langer doorwerken vanwege het verhogen van de AOW- en pensioenleeftijd en dat de leeftijdsgrenzen hieraan niet zijn aangepast. Voorts zal een overgangsregeling / staffel worden besproken voor die werknemers die vlak voor de betreffende leeftijdsgrens zitten.

Arbeidsparticipatie

Tata Steel en de vakbonden zullen gezamenlijk het initiatief nemen om een regionale activiteit op te zetten met als doel om minimaal 20 Wajongers / personen die behoren tot de UWV-categorie ‘grote afstand tot de arbeidsmarkt’ een tijdelijke werkervaringsplaats met begeleiding aan te bieden binnen Tata Steel en/of een ander bedrijf of organisatie binnen de regio IJmond. Het streven is om deze personen daar waar mogelijk een vast dienstverband aan te bieden.

Collectief verlof

Voor werknemers in de dagdienst, kantoordienst en tweeploegendienst zullen 22, 23 en 24 december 2014 als collectieve verlofdagen worden aangewezen. Dit verlof kan naar keuze worden opgenomen uit verschillende verlofsaldi (VK, ADV, bijzondere verlofuren en flextijd). Een beperkt aantal werknemers zal op deze dagen wel werkzaam zijn. Dit wordt in overleg met de medezeggenschap afgesproken vóór 1 oktober 2014.

BO/OT

In de CAO 2013 is de afspraak gemaakt om met elkaar de actualisatie van de BO/OT-toeslagen te bespreken. Een werkgroep heeft hiernaar gekeken en een aantal concrete voorstellen gedaan. Tata Steel en de vakbonden zijn overeengekomen om deze tijdens de looptijd van de CAO af te ronden in het Technisch Overleg.

Redactie | 13-03-14 | 18:59 | Link

Deze bijdrage is opgenomen in demetaal.nl bedrijvengids Sterke Staaltjes. Lees daarin meer over Tata Steel.
Plaats een reactie