Metaalunie: “Wennen aan het nieuwe normaal lijkt te zijn begonnen”

Wind in de zeilen zetten

Koninklijke Metaalunie geeft met het vierde onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis bij MKB-metaalbedrijven inzicht in de gevolgen van het coronavirus op de sector. In week 21 is een korte vragenlijst aan Metaalunieleden voorgelegd. Hierna volgen de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek.

Op basis van de respons van de deelnemers zal de gemiddelde omzetdaling in het tweede kwartaal van dit jaar 21% lager liggen dan in het tweede kwartaal van 2019. Ook voor het derde kwartaal wordt ten opzichte van dezelfde periode in 2019 gemiddeld 21% omzetdaling verwacht. Sectoren die met de grootste omzet-daling te kampen hebben, zijn de verspanende- en metaalwarenbedrijven. De aan de bouw toeleverende bedrijven en onderhoudsbedrijven hebben gemiddeld een kleinere omzetterugval. Een op de vijf bedrijven geeft aan nog geen problemen te ondervinden als gevolg van de coronacrisis.

Bijna de helft van de deelnemers aan de enquête heeft inmiddels een beroep gedaan op de NOW. Als gevolg hiervan heeft geen van de respondenten afscheid genomen van vast personeel. De afnemende liquiditeitspositie wordt voor steeds meer bedrijven een probleem, een kwart van de bedrijven verwacht binnen een halfjaar een liquiditeitstekort.

Aantal bedrijven dat problemen ondervindt daalt voorzichtig

Het aandeel ondernemers dat problemen ondervindt van de coronacrisis is in de afgelopen maand iets afgenomen. Het aandeel bedrijven dat geen problemen ondervindt, is in een maand tijd toegenomen van 14 naar 21%. Van de exporterende bedrijven geeft 82% aan problemen te ondervinden door de crisis, terwijl dat bij bedrijven die alleen op de Nederlandse markt afzetten 76% is. Het verschil tussen exporterende en niet-exporterende bedrijven is daarmee kleiner geworden dan in voorliggende periodes (90–70%).

Grootste problemen

Door steeds meer bedrijven wordt de afnemende orderportefeuille als probleem ervaren. Driekwart van de bedrijven heeft daar nu mee te maken. Voor de komende maand neemt dit aantal toe tot meer dan vier op vijf bedrijven. Een ander probleem dat groter wordt naarmate de vraaguitval langer aanhoudt, is de liquiditeitskrapte.

Welke maatregelen zijn en worden genomen

De belangrijkste maatregel waar bedrijven gebruik van maken blijft de loonkostensubsidie NOW. Een maand geleden gaf 30% van de bedrijven aan deze te hebben aangevraagd: in week 21 is dit opgelopen tot bijna de helft van de bedrijven. Nog eens 31% van de bedrijven verwacht dat zij dit binnenkort ook zal gaan doen.

Twee andere maatregelen die veel worden genomen, zijn de afbouw van de flexibele schil en het uitstel van betaling van belastingen. In de afgelopen twee maanden is bij een derde van de bedrijven de flexibele schil afgebouwd. Nog eens 27% van de respondenten verwacht dit de komende maand te moeten doen. Ongeveer een derde van de bedrijven heeft tot op heden gebruik gemaakt van het uitstel van betaling van belastingen. Nog eens 18% verwacht hier de komende maand gebruik van te gaan maken.

Een maand geleden verwachtte 4% van de respondenten in de daaropvolgende periode vaste medewerkers te moeten ontslaan als gevolg van de coronacrisis. In tegenstelling tot die verwachting, zijn er bij de bedrijven tot op heden geen vaste medewerkers ontslagen. Toch denkt 15 % van de bedrijven dit de komende maand te zullen moeten doen.

Ontwikkeling omzet Q2 en Q3

In tegenstelling tot de vorige onderzoeken is in deze vierde editie de vraag gesteld hoe de omzet van het bedrijf zich ontwikkelt ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Voor het hele tweede kwartaal geeft 71% van de respondenten aan dat de omzet afneemt, terwijl deze bij 5% toeneemt. De gemiddelde afname van de omzet bij de bedrijven die met een omzetafname te maken hebben is 29%. Bij de bedrijven waarbij de omzet is toegenomen, is de toename gemiddeld 20% ten opzichte van 2019. Voor de gehele groep bedrijven geldt een gemiddelde afname van de omzet in het tweede kwartaal met 21% ten opzichte van 2019. Voor het derde kwartaal van 2020 verwacht 75% van de bedrijven een afname van de omzet in vergelijking met het derde kwartaal van 2019. Het gewogen gemiddelde van plussen en minnen resulteert in een verwachte afname van eveneens 21%.

Afnemende liquiditeitspositie

Ook nieuw in dit vierde onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor het MKB-metaal is een vraag over de liquiditeitspositie van bedrijven. Op de vraag of bedrijven binnen nu en een jaar liquiditeitsproblemen verwach-ten, antwoordt 62% van de deelnemers dat zij dit niet verwachten. 38% verwacht binnen het jaar liquiditeitsproblemen te krijgen.

Redactie | 01-06-20 | 18:42 | Link
Plaats een reactie