Technologie voor inclusie werkt in de praktijk

Technologie voor inclusie

UWV Kennisverslag (UKV) 2020-8 beschrijft de opbrengsten van zeven pilots waarbij is geëxperimenteerd met de implementatie van bestaande technologie op de werkvloer voor mensen met een arbeidsbeperking.

De beschreven technologieën ondersteunen werknemers die bijvoorbeeld moeite hebben met zien, horen, lichamelijk zwaar werk, hun concentratie of hun energiebalans.

De belangrijkste inzichten uit een kwalitatieve evaluatie zijn:

  • Technologie is waardevol in termen van werkplezier, taakverbreding en werkbehoud. Deze opbrengsten zijn vooral zichtbaar bij technologieën die gebruiksklaar waren en die zijn ingezet bij werknemers met een fysieke beperking. Deze technologieën lenen zich voor grootschaliger pilots waarmee effectiviteit en opschalingsmogelijkheden vastgesteld kunnen worden.
  • Bij problematiek van psychosociale aard bleek het niet haalbaar binnen een jaar een technologische oplossing op de werkvloer in gebruik te nemen.
  • Alleen al de voorbereidingen van een implementatie kunnen positief bijdragen aan werkprocessen of de bedrijfscultuur.
  • Voor twee van de zeven pilots zijn de financiële kosten en baten doorgerekend. De inzet van technologie levert bij deze pilots meer op dan het kost.
  • Bij nieuwe implementatietrajecten is het van belang om de eindgebruiker tijdig te betrekken, om benodigde aanpassingen in zowel het werkproces als de bedrijfscultuur te realiseren, en dat diverse partijen blijvend samenwerken.

Download Technologie voor inclusie werkt in de praktijk.

Redactie | 06-11-20 | 10:18 | Link
Plaats een reactie