Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van demetaal.nl besteden is het mogelijk dat informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en effecten van hun artikelen en reacties. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, de daarop gepubliceerde informatie en met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.